Yeşil Bina Dergisi 53. Sayı (Temmuz 2021)

24 Yeşil Bina / Temmuz 2021 yesilbinadergisi.com "İklim Krizi ve Yeşil Dönüşüm" BTM A.Ş. İ klim krizinin her geçen gün arttığı günümüzde Avrupa Birliği, iklim nötr hedefi doğrultusunda ekonomiyi moder- nize etmeye ve dönüştürmeye çoktan başlamış durumda. Bu doğrultuda 11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı - EU Green Deal”; doğal kaynak tüketimi azaltılırken ekono- mik büyümenin sağlanması ve 2050’de sera gazlarının net emisyon değerinin sıfırlanması hedefine ulaşılması için yeni bir yol haritası ortaya koymakta. Yeşil Mutabakatının çevresel hedefine tek başına ulaşa- mayacak olmasından dolayı Avrupa Birliği, işbirliği içinde olduğu ülkelerden de bu kurallara uymasını bekleme eğili- mindedir. Bu bağlamda Avrupa Yeşil Mutabakatı; yenilenebilir enerjiye dayalı yeni sektörlerin ve teknolojilerin devreye sokulması, sanayinin yeşil fonlarca finansmanı, enerji ve kaynak kullanımı açısından etkin yapılaşma, tarım politikala- rında yeni dağıtım mekanizmaları vb. gibi yepyeni kalkınma perspektifleri ilan etmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için, kademeli olarak yeni sektörel kriterler, iş modelleri uygula- maya konulacak, Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) meka- nizmasıyla karbon kaçağının azaltılması hedeflenerek, AB’ye ihraç edilen ürünlerden karbon içeriğine göre ilave vergi alınması söz konusu olabilecektir. Bu türde politikaların, tica- retinin yarısının fazlasını AB ile sürdüren Türkiye için önemli sonuçları olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu amaçla, yapı malzemeleri pazarında da düşük kar- bonlu teknolojiler (fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kay- naklarının kullanılması), sürdürülebilir ürün ve hizmetler ön plana çıkacak ve Türkiye ihracatının da rekabet gücünü arttıracaktır. BTM olarak sürdürülebilirlik stratejilerimizden biri, yalıtım sektörünün ihtiyaçlarını teknolojik, sürdürülebilir ve çevreci ürünlerle karşılamak, iş süreçlerimizi çevre bilincinden hare- ketle gözden geçirip sürekli iyileştirmek ve gelecek nesillere, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Bu bilinçten hareketle; sektöründe tek olan Ar-Ge Merkezimiz kapsa- mında; tasarım aşamasından, üretime, hammaddeden nihai ürüne kadar geçen süreç içerisinde uçucu organik bileşikleri azaltmak, atıklarımızı kaynağında ayrıştırıp geri kazanmak, kazan bacalarımızın ısısını geri kazanarak enerji verimliliği sağlamak, kalıcı organik kirleticileri terk etmek gibi TÜBİTAK, Unido, TTGV ve İZKA onaylı birçok projeyi gerçekleştirdik ve halen uygulamalarını sürdürmekteyiz. Aynı zamanda, EWA (Avrupa Su Yalıtım Derneği) bünyesinde, Shingle ürünleri- nin Çevresel Ürün Beyanı (EPD) çalışmalarında yer alarak Avrupa’daki yalıtım sektörü pazarında da söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi sonrası tasarlanan yeni dünyada nor- malleşmenin “ yeşil ve dijital” olması beklentisinden hareketle Avrupa Yeşil Mutabakatı, yapı sektörü için yeni fırsatlar ve iş alanları yaratabileceği kadar çeşitli risk ve tehditleri de beraberinde getirecektir. Fırsat olarak değerlendirdiği- mizde, düşük karbon ayak izli sanayiler avantajlı konuma getirilerek, AB’ye daha kolay ihracat yapacak ve rekabet avantajı yakalayacaktır. Üretimde karbonsuzlaşma süreci ile birlikte çeşitli yeşil fonlardan yararlanılması sağlanabilecektir. Diğer yandan, kentsel dönüşüm sürecinde sürdürülebilir ve enerji verimli binalar için teknolojik ve enerji verimli malzeme seçimine yönelim olacaktır. Risk ve tehdit olarak değerlen- dirdiğimizde ise, AB’ye ihracat yapan ve sürdürülebilir, yeşil dönüşümü sağlayamayan şirketler (nasıl olacağı halen net olarak bilinmemekle birlikte) bir çeşit karbon vergisi öde- mek zorunda kalabilecek, finansmanı daha pahalı olarak bulabileceklerdir. Dolayısıyla, Gümrük Birliğinin, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda modernize edilmesi; ekonomik ilişkilerimiz, değişen ticaret modelleri, dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi küresel konular ile uyumlu hale getirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. "Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Sanayiye Etkileri, Fırsatlar ve Tehditler" AYŞE MIRAY ŞEN ODE Yalıtım Teknik Ofis Yöneticisi A vrupa Komisyonu tarafından iki yıl önce Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmek ve AB eko- nomisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), başta sanayiciler olmak üzere tüm iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. 2050 yılını uzak bir gelecek gibi görüp bu alanda adım atma- mak büyük bir hata olur. Çünkü, bu hedef doğrultusunda büyük bir dönüşüm sürecine girmiş bulunmaktayız. Özellikle AYM kapsamındaki Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) ile AB üretiminin, özellikle Enerji Yoğun Ticarete Açık (EYTA) sektörlerde, daha gevşek iklim standartlarına sahip ülke- lere kaydırılmasından kaynaklanan karbon kaçağı riskinin azaltılması amaçlanıyor. SKD’nin 2026 yılında tam olarak yürürlüğe girmesi, 2023-2026 yıllarının ise geçiş dönemi olması planlanıyor. Uygulamanın detayları ve hangi sektör- GÖRÜŞLER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=