Yeşil Bina Dergisi 53. Sayı (Temmuz 2021)

Yeşil Bina / Temmuz 2021 21 yesilbinadergisi.com yeşil konutlar için çok iddialı standartlar belirlemenin ve bunları başarmak için finansal araçlar sağlamanın vatandaş- lar, endüstri ve tüm yeşil ekonomi için iyi bir çözüm olduğu fikrine dayanıyor. Bu projeye bağlı kurulan sürdürülebi- lir konut platformu [5] ise, alıcılarda zihniyet değişikliği yaratmaya, yani sadece konutun satış fiyatına bakmak- tan, enerji, sağlık maliyetleri ve ayrıca onarım maliyetleri dahil olmak üzere toplam sahip olma maliyetini düşünmeyi öğrenmeleri için farkındalık eğitimleri veriyor. Alıcılar bu koşullarda düşünürse, aylık bazda daha az aidat ödeyebilir ve daha rahat ve sağlıklı olan daha düşük bir enerji faturasıyla daha iyi, daha yeşil bir konuta sahip olabilirler. Bu şekilde, doğru konut inşa etmek için finansmanı, en kritik olan, erken aşamada projelerine kaynak getirmek için kullanıyorlar ve yıllarca faydasını görüyorlar. SMARTER projesi kapsamında, Avrupa Net-Sıfır enerji standartlarını ve inşaat atıkları direktifini planlanandan önce karşıla- yan veya aşan en yeşil konutları yaratan bazı emlak geliştiricileri belirledik. Diğer inşaatçıları daha fazlasını hedeflemeye ve bu standartları gerçekleştirmeye teş- vik ettik. Sadece Romanya’da yaklaşık 10,000 konut birimini ve Romanya'da teslim edilen yeni konut pazar payının yaklaşık% 10'unu temsil eden yakla- şık 25 yeşil konut projesi var. Daha da büyük bir başarı, bu fikri 11 yeni ülkeye çoğaltmak için H2020 finansmanı almış olmamızdır. Bugüne kadar 306 milyon vatandaşa ulaştık. Tüm bu yeni ülkelerde olumlu etkiler yaratmak için gerçek bir şansımız var. Projeye yeşil ürünü olan bankalar, yeşil konut geliştirmek isteyenler, bu konutları sertifikalamak isteyenler ve yeşil ürün üreticileri kısacası tüm servis sağlayıcılar katılabilir. Türkiye’de LEED, BREEAM ve EDGE gibi uluslararası yeşil bina ve yerleşke sistemleri 2007’den beri pazar tarafından kabul gördü ve yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle bir proje LEED/BREEAM/EDGE sertifikaları ala- caksa ve Enerji Verimliliği puanları kabul edilir seviyede ve Enerji Kimlik Belgesi A veya B ise, yeşil mortgage verecek banka bu sistemi kabul ediyor. ÇED- BİK’de oluşturulan BEST Konut Sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tamam- ladığı YES Yeşil Bina sertifika sistem- lerinin de düşük faizli kredi alabilmesi ajandamızda. Ancak tabii bu bizim için hala tatmin edici değil. Biz sadece enerji lensinden değil, bütün bina üzerinden değerleme talep ediyoruz. Yani yaşam döngüsüne dayalı bir yeşil belirlenmesi ve buna düşük faizli kredi verilmesi… 2021 yıl itibariyle Türkiye’de, ilki “Garanti Mortgage” olmak üzere, QNB Finans- bank ve Vakıfbank da “yeşil mortgage” kredilerini ilan ettiler. 2021’e bankaların bu yeni ürünü müjdelemesiyle girdik. Umarım gelecek senelerde gerçekten bu ürünün altı yeşil ile doldurulur. Enerji Yoksulluğu: Belediyeler önce- likle bu proje kapsamında tüm Avrupa belediyelerine imzaya açtığımız aşağıda linki verilen destek metnini imzalayabilir. Türkiye’de ilk imzalayan belediye Sarıyer Belediyesi oldu. Belediyeler konut ve diğer binalar için açtıkları ihaleleri yeşil şartnamelerle açabilirler.” Aşağıdaki linkden bu metini imzalayıp bu harekete destek verebilirler. ENERJİ YOKSULLUĞUNA DİREN- CİN ARTMASI İÇİN HERKES İÇİN YEŞİL KONUT KAMPANYASI Belediyeler için imza formu: https://docs.google.com/ forms/d/e/1FAIpQLSc-WvvcUVugzC2n- K8A-celRiEauYxZrpAxAC6g9oV6cl- 5HeKQ/viewform Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezege- nimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır [6]. Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsiz- lik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeri- yor. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. SKA'lar, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştir- mek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragma- tizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun ola- rak benimseyecekleri açık rehberlik ve amaçlar sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kapsayıcı bir gündemdir. Yok- sulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleş- tirir. Yeşil Mutabakat tüm kurumlara, SKA’lara ulaşmada yol gösterici bir itici güç olmaktadır. Kaynaklar: - https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/european-g- reen-deal_en - https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/en/fs_19_6725 - https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/europe- an-green-deal/actions-being-ta- ken-eu_en - https://ec.europa.eu/search/?Qu- eryText=esg&op=Search&swlan- g=en&form_build_id=form-ED-m- mIQqWejTKulQgGbzIJqD6eMV- V4_-hnWbybzI5dE&form_id=nex- teuropa_europa_search_search_ form - https://surdurulebilirkonut.com/ - https://www.tr.undp.org/content/ turkey/tr/home/sustainable-deve- lopment-goals.html n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=